Biz öz işleýän kategoriýalarymyz boýunça öňdebaryjy oba hojalyk öndürijisi bolup durýarys.

«Bol Miwe» daýhan hojalygy Türkmenistanyň Ahal welaýatynda ýerleşýän oba hojalygy önümlerini öndürýän kärhanadyr. Kärhanamyz 2020-nji ýylda döredildi.

  • Biz Türkmenistanyň bazarlaryny üpjün etmekde we sebitiň bazaryna eksport etmekde baý tejribä eýe
  • Biz önümlerimiziň we iş proseslerimiziň ýokary hillidigine güwä geçýäris
  • Biz geljekki hyzmatdaşlar bilen işlemek teklibine hemişe açykdyrys

Biz Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň işjeň agzasy bolup durýarys.

Biziň aýratynlyklarymyz näme?

Biz aşakdakylar boýunça has tapawutlanýarys.

01

Täzeçil topar

Biziň täzeçillige açyk toparymyz hyzmatdaşlygy tiz ösdürmäge hemişe taýyn

02

Ýerli bazarda giň gatnaşyklar

Biziň ýerli bazardaky ygtybarly gatnaşyklarymyz müşderilerden gelen islegleri doly ýerine ýetirmäge ýardam berýär

03

Hil üpjünçiligi

Kärhanamyzyň esasy ünsi müşderä gönükdirilen ýokary hili üpjün etmäge gönükdirilendir